parayla-tez-yazdırma-merkezi-tez-yazımı-istanbul-para ile tez yazımı-ücretli tez yazdırma-para ile-yüksek lisans tezleri nasıl yazılır-fiyat

Tez ödev proje sunum yazım hazırlama destek ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz mevzular –

Tez yazmak büyük bir çaba ve tecrübe isteyen bir iştir. Bu yazımızda bitirme tezi hakkında genel bilgiler verip, bitirme tezi nasıl hazırlanır gibi bitirme tezi hakkında detaylı bilgileri sizlere sunacağız.

BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KILAVUZU

BİTİRME  TEZİ / PROJESİ NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Bitirme tezi, uzun bir çalışma süresinde edinilen detayları, deneyimleri içereceği için iyi düzenlenmiş bir yazılı sunum, mevzu ile ilgilenenler için yararlı bir kaynak olacaktır.

1.1 Bitirme Tezinin Başlığı nasıl Olmalıdır?

Başlık, kişilere tez hakkında fikir verecek şekilde belirlenmelidir. Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır. Örneğin “araç-gereç Yüzeyini Kaplama”, kaplama mevzusunda birden fazla yöntem olduğu için, çalışma hakkında yeterli fikir veremeyen genel bir başlıktır. “Metalik Malzemelerin Yüzeylerinin Kaplanmasında Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yüzey Kaplama konusunda Bir Uygulama” ise gereksiz kelimeler ihtiva ettiği için karmaşık bir başlıktır. “Metallerin CVD Yöntemi ile Kaplanması” konuyu tanıtmak için yeterli ve anlaşılır bir başlıktır.

1.2 Önsöz nasıl Yazılmalıdır?

Önsöz, uzun bir çalışmayı tamamlayan bireyin tezinin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı bölümdür. Ek olarak bu bölümde, çalışma sırasında data, kaynak vb. Yardımı alınan kişiler ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

1.3 Özet iyi mi Yazılmalıdır?

Bir tezin en çok okunan bölümleri özet, giriş ve sonuç bölümleridir. konunun içeriği hakkında yanlız genel data edinmek isteyen kişiler çoğunlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilmiş önemli sonuçlar özet, giriş ve sonuç bölümlerinde yeniden yeniden yazılmalıdır.

Özetin amacı, okuyucunun mevzu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Özetin ilk paragrafında konu tanıtılmalıdır. öteki paragraflarda çalışmanın kapsamı adım adım anlatılmalı, kullanılan yöntemler tanıtılmalı ve ana sonuçlar verilmelidir.

Özet, bitmiş bir çalışmayı anlattığından geniş geçmiş süre kipinde yazılmalı, anlatım, ‘yapılmıştır, tamamlanmıştır’ şeklinde edilgen yapıda olmalıdır.

1.4 Tezin Metni nasıl Yazılmalıdır?

Okuyucunun tezi rahat takip edebilmesini ve ilgilendiği bilgilere kolayca ulaşabilmesini sağlamak için tez  ana bölümlere ayrılarak yazılmalıdır. Her tezin ilk bölümü giriş, son bölümü ise sonuç bölümü olmalıdır.

1.4.1 Giriş Bölümü nasıl Yazılmalıdır?

Giriş bölümü, okuyucunun ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan tezi anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel detayları içermeli, çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da iyi anlatmalıdır. Mevzunun seçiliş sebebi ve mevzunun niçin önemli olduğu, giriş kısmında iyi bir şekilde vurgulanmalıdır.

Giriş bölümünün yapısı şöyle olmalıdır:

mevzunun tanımı bir kere daha yapılmalıdır.

Çalışmanın anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler var ise anlatılmalıdır.

Aynı konuda, daha önce yapılmış çalışmalar varsa anlatılmalı ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Çalışmada kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin seçiliş sebebi açıklanmalıdır.

Okuyucunun hangi bölümleri okuyacağına karar vermesini kolaylaştırmak için tezin sonraki bölümleri de tanıtılmalıdır.

1.4.2 Diğer Bölümler Nasıl Yazılmalıdır?

Tezin girişten sonraki bölümlerinde girişte ana hatlarıyla tanıtılan çalışma, detaylı olarak anlatılmalıdır. Bu bölümler, tez hakkında detaylı informasyon sahibi olmak yada aynı konuda çalışma yapmak isteyen kişilere yönelik olacağı için meydana getirilen tez çalışması, önemli detayları atlamadan adım adım anlatılmalıdır. çoğu zaman tezi okuyanlar, her ana bölümün ilk paragrafını okuyarak o bölüm hakkında fikir sahibi olmaya çalışırlar. Bunun için her ana bölümün ilk paragrafı o bölümü ana hatlarıyla tanıtmalıdır.

Çalışmanın daha rahat değerlendirilmesi ve anlaşılabilmesi için anlatım, şekil ve çizelgelerle kuvvetlendirilmelidir. Çalışma deneysel ağırlıklı ise meydana getirilen deneylerden elde edilen sonuçlar çizelgeler halinde verilerek, neticelerın değerlendirilmesi kolaylaştırılmalıdır. Deneysel olmayan tez çalışmalarında da özel durumlar haricinde kesinlikle bir “Uygulama” bölümü olmalıdır. Bu bölümde, meydana gelen sistemin nasıl uygulandığı ve uygulama aşamasında elde edilmiş neticeler anlatılmalıdır. Uygulama kısmında, veri sayısının genelleme yapılabilecek kadar çok olmasına dikkat edilmelidir.

1.4.3 Sonuç Bölümü nasıl Yazılmalıdır?

Sonuç bölümü, tezden elde edilen neticelerın değerlendirildiği bölümdür. Bu kısmın yapısı şöyle olmalıdır: tez mevzusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir.

Elde edilen sonuçlar açık ve basit cümlelerle ifade edilmelidir.

Deneysel çalışmalarda, farklı gözlem sonuçlarının değerlendirilmesinden elde edilmiş ana konu anlatılmalı, mümkünse bu sonuçlara göre genellemeler yapılmalıdır.

Bu konuda çalışmak isteyenlere yol göstermek için başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı, çalışmanın üstün ve noksan yönleri anlatılmalı ve ileriye yönelik çalışmalar için, var ise öneriler belirtilmelidir.

BİTİRME TEZİNİN DÜZENİ NASIL OLMALIDIR?

Bitirme tezi/projesi aşağıdaki şeklinde düzenlenmelidir:

Dış kapak
İç kapak sayfası
Ön sayfalar
İçindekiler
Şekil sıralaması
Çizelge sıralaması
Simge sıralaması
Kısaltma listesi
Önsöz
Özet
Abstract
Tez Metni
Giriş
Ana Metin
Sonuç
Son Sayfalar
Kaynaklar
Ekler
Özgeçmiş

2.1 Dış Kapak

Bitirme tezi/projesinin dış kapağı

Beyaz karton cilt olmalıdır.
Dış kapakta aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

Bölüm adı

Tezin türü

Tezin adı

Tezi yapan öğrencilerin numarası, adı, soyadı

tez danışmanının unvanı, adı, soyadı

Bu bilgilerin sayfa düzeni Ek 1′deki gibi olmalıdır.

2.2 İç Kapak Sayfası

İç kapağın içeriği ve düzeni dış kapak sayfasının aynısıdır.

2.3 Ön Sayfalar

İçindekiler

İÇİNDEKİLER başlığı altında, ön sayfaların, tez metninin bölüm ve alt bölümlerinin ve son sayfaların başlıkları ve sayfa numaraları verilmelidir. İçindekilerin düzeni Ek 2′deki şeklinde olmalıdır.

Simge listesi

Lüzumlu görülüyorsa, kullanılan sembollerin listesi alfabetik sıra ile SİMGE LİSTESİ başlığı altında verilmelidir (Ek 3).

Kısaltma sıralaması

Lüzumlu görülüyorsa, kullanılan kısaltmaların sıralaması alfabetik sıra ile KISALTMA LİSTESİ başlığı altında verilmelidir (Ek 4).

Şekil listesi

Gerekli görülüyorsa, tez kitabında yer alan şekillere ilişik bilgiler, ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında verilmelidir (Ek 5).

Simge listesi

Lüzumlu görülüyorsa, sav kitabında yer edinen simgeler SİMGE LİSTESİ başlığı altında verilmelidir (Ek 6).

Önsöz

Önsözde tez çalışmasıyla ilgili lüzumlu görülen ön açıklamalar ve teşekkür bulunmalıdır.

Özet

Özet başlığı altında tez çalışmasının tarifi ve elde edilmiş sonuçlar anlatılmalıdır.

Abstract

Türkçe özetin İngilizce’sidir.

2.4 tez Metni
tez metni

Giriş

Ana Metin

Neticeler

bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin yazılmasında dikkat edilmesi gereken kurallar 1. Ve 3. Bölümlerde anlatılmaktadır.

2.5 Son Sayfalar

Kaynaklar

Tez metnine atıf meydana getirilen kaynaklar tezde ortaya çıkış sırasına nazaran numaralandırılarak KAYNAKLAR başlığı altında verilmelidir (Ek 7).

Ekler

Tez metni içinde yer alması lüzumlu olmayan ve tezin akışını bozacak çizelge, fotoğraf, plan, akış diyagramı, bilgisayar programı v.B. Bilgiler EKLER bölümünde verilmelidir.

Özgeçmiş

Tezi hazırlayan kişilerin eğitim, öğretim, yetişim yaptığı yerler, var ise daha önce yaptığı projelere ilişik bilgiler kronolojik sırayla verilmelidir (Ek 8).

BİTİRME TEZİ / PROJESİNİN YAZIMINDA UYULACAK KURALLAR

Bitirme tezi/projesinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

3.1 Genel Kurallar
Tez, anlaşılır bir üslupla ve yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.
Tez tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için ifadelerde geniş geçmiş vakit kullanılmalıdır. Tez edilgen bir yapıda (yapılmıştır, kullanılmıştır gibi) anlatılmalıdır. Genel bilgiler ise geniş vakit kullanılarak (yapılır, eklenmiş olur şeklinde) verilmelidir.
3.2 Sayfa Düzeni
tez A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde beyaz kağıda yazılmalıdır.
Kağıdın bir yüzü kullanılmalıdır.
Sav yazımında ‘Times New Roman Tur’ karakter tipi kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
Sayfa kenar boşlukları soldan 3.5, sağdan 2.5, alttan ve üstten 3 santimetre olmalıdır.
Ön sayfalar, İçindekiler ii ile adım atmak üzere Romen Rakamları ile numaralandırılmalıdır (iç kapak sayfası i kabul edilir, yazılmaz).
Sayfa numarası sayfanın üst kısmına, sağa yanaşık yazılmalıdır.
Satır ve paragraflar en sol kenardan başlamalıdır.
Satırlar sağdan ve soldan aynı hizada olmalıdır.
Sav metninde 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.
Paragraflar içinde 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Ana bölümler yeni bir sayfadan başlamalıdır.
Başlıklardan sonrasında 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
3.3 Bölüm Başlıkları
Tezin bölüm ve alt bölüm başlıkları (1., 1.1., 1.2.5. Benzer biçimde) numaralandırılmalıdır.
Ön sayfalar ve son sayfalarda yer alan başlıklar ve birinci aşama bölüm başlıkları büyük harflerle, 2. Dereceden başlayarak diğer bölüm başlıkları ise kelimelerin ilk harfleri büyük, öteki harfleri ufak olarak yazılmalıdır.
Tüm bölüm başlıkları, sayfanın sol kenarından başlamalı ve koyu olmalıdır.
Bir bölüm başlığının sonrasında bir alt bölüm başlığı başlamamalı, bölümleri tanıtmaya yönelik en az bir cümle yazılmalıdır.
3.4 Şekiller
Şekil numarası ve açıklaması şeklin altına ve şekilden sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
Şekillere her ana bölümün numarası ile süregelen ve o kısmın kaçıncı şekli bulunduğunu gösterecek tarzda sayı verilmelidir. Örneğin 2nci bölümün 3ncü şekli “Şekil2.3″ olarak numaralandırılmalıdır.
Şeklin açıklanması, şekil numarasından sonrasında bir karakter boşluk bırakılarak, ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer harfler minik olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır.
Şekiller ve Şekil açıklamaları sayfaya ortalanmalıdır.
Bir yerden aynen alınan şekillerde şekil açıklamasının sonuna kaynak gösterilmelidir.
Ek 5′de bu kurallara nazaran düzenlenmiş bir şekil görülmektedir.

3.5 Çizelge
Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalıdır. Açıklama ve çizelge arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Çizelgelere her ana kısmın numarası ile başlayan ve o bölümün kaçıncı çizelgesi bulunduğunu gösterecek şekilde numara verilmelidir. Örneğin 3ncü kısmın 2nci çizelgesi “Çizelge 3.2″ olarak numaralandırılmıştır.

Çizelgenin açıklaması, çizelge numarasından sonra bir karakter boşluk bırakılarak, ilk sözcüğün ilk harfi büyük öteki harfler minik olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır.

Çizelgeler ve başlıklar metin içinde ortalanmalıdır.

Bir yayından aynen alınan çizelgelerde, açıklamanın nihayetinde kaynak referans verilmelidir.

Ek 6′da bu kurallar düzenlenmiş  görülmektedir.

3.6 Eşitlikler ve bağıntılar
Eşitlik ve bağıntılar sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Eşitlik numaraları sağa yanaşık olarak yazılmalıdır.

Eşitlik ve bağıntılara her kısmın numarası ile başlayan ve o kısmın kaçıncı eşitlik veya bağıntısı olduğunu gösteren bir numara verilmelidir. Bu numara parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır. Örneğin 3ncü bölümde verilen 4ncü bağıntı (3.4) şeklinde belirtilmelidir.

Metin ile eşitlik yada bağıntı içinde 1 satırlık boşluk bırakılmalıdır.

Örnek:

sy = s0 + k. D-m (2.3)

3.7 Metin İçinde Değinmeler
Kaynaklara Değinmeler

tez metni içinde kaynaklar, sav içinde ortaya çıkış sırasına bakılırsa numaralandırılarak köşeli parantez içinde referans gösterilir. Referans gösterilen kaynağa ait bilgiler, KAYNAKLAR bölümünde numara sırası ile verilir (ek 7).

3.8 Kaynaklar
sav metninde atıf meydana getirilen kaynaklar ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılarak köşeli ayraç içinde belirtilmelidir.

Kaynakların yazımında kurallara dikkat edilmelidir.

Kaynaklar yazılırken tüm yazarların isimleri verilmelidir.

Bitirme tezi iyi mi yazılır ile ilgili aramalar

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir